Hertz Holiday Inn

1 Av. 13-22 Z.10
Teléfono: 24703870
Hotel Holiday Inn,Guatemala Guatemala